21 april 2024
Hidde Hietkamp
De Homeie 37
8621DN Heeg
mob: +31 622850109
mail@wcm.frl

Taakomschrijving

Taakomschrijving = functieomschrijving. (lees dan functie voor taak)

Een taakomschrijving is een weergave van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een bepaalde taak. 
Doorgaans bevat de taakomschrijving ook een beschrijving van de rapportagelijnen. 
Hieronder volgt een mogelijk format. Standaardisatie binnen een bedrijf is belangrijk.

Titel en doel
Een taakomschrijving bevat in elk geval de titel van de taak. 
Dit is vaak een algemene term, zoals hoofd of manager. 
Zorg ervoor dat de titel gelijk is aan de titel in het organigram.
Daarnaast wordt er omschreven wat men precies met de taak beoogt: het doel van de taak.

Plaats in de organisatie
Omdat een taak altijd in een bepaalde context staat worden de relaties met andere taken in de organisatie beschreven. 
zoals deze in een organigram worden weergegeven. 
Doorgaans wordt er zo vermeld aan welke taak er wordt gerapporteerd, doorgaans de leidinggevende. 
Als het een leidinggevende taak is dan wordt vermeld aan welke taken er direct leiding wordt gegeven 
en wat hierbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. 
Hetzelfde geldt als er indirect leiding gegeven wordt.

Contacten
Het kan ook zijn dat er werkzaamheden binnen de taak zijn 
die niet alleen gericht zijn op de leidinggevende of medewerkers aan wie leiding gegeven wordt. 
In dat geval zal in de taakomschrijving aangegeven worden met wie en op welk niveau er contacten (intern en extern) onderhouden worden. 
Ook de frequentie (jaarlijks, wekelijks) en strekking (schriftelijk, mondeling) van de contacten kan vermeld worden.

Taken of Werkzaamheden
De hoofdactiviteiten die bij de taak horen worden puntsgewijs opgesomd, 
waarbij een uitgebreidere omschrijving van de taken gedaan kan worden. 
Daarnaast worden ook de neventaken vermeld en omschreven.

Eisen of Kwaliteiten
In een taakomschrijving staat vaak welke eisen er aan de werknemer gesteld worden:

1.Kennis: welke opleiding, specifieke kennis en vaardigheid, en ervaring (op welk niveau) 
er vereist zijn voor het uitoefenen van de taak. Welke kennis van de organisatie er vereist is.

2.Communicatieve vaardigheden: schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 
in het Nederlands en/of vreemde talen.

3.Sociale vaardigheden: hoe belangrijk vaardigheden als tact, diplomatie en overtuigingskracht zijn.

4.Persoonlijke eigenschappen: welke persoonlijke eigenschappen er noodzakelijk zijn en ten aanzien waarvan.
Denk aan: betrouwbaarheid, discretie, representativiteit, loyaliteit, doorzettingsvermogen, resultaatgerichtheid.

5.Zelfstandigheid: welke bevoegdheden er zijn om beslissingen te nemen en problemen op te lossen. 
Of men bevoegd is om de hulp van anderen in te roepen.
Of er een eigen budget is, ruimte voor initiatieven en waartoe.

Context
Naast de inhoudelijke kant van de taak kan er ook toegelicht worden in welke context deze taak binnen de organisatie geplaatst is. 
Te denken valt aan een beschrijving van de werksfeer en onder welke omstandigheden er gewerkt wordt. 
Daarnaast kan er iets gezegd worden over het economisch belang van de taak: welke schade het bedrijf kan lijden, 
de waarde van zaken onder beheer, in hoeverre er kennis van vertrouwelijke bedrijfsinformatie is, 
in hoeverre het beleid te beïnvloeden is of welke invloed er op het imago en prestige van het bedrijf is.

Bron: wikipedia. 

Opmerking: Dit is een voorbeeld van opbouw taakomschrijving. 
Er zijn erg veel verschillende vormen, meestal bedrijfspecifiek gemaakt of ontstaan.