21 april 2024
Hidde Hietkamp
De Homeie 37
8621DN Heeg
mob: +31 622850109
mail@wcm.frl

preventief onderhoud checklist

Preventichecklist02ef onderhoud is onderhoud dat wordt gedaan om toekomstige gebreken te voorkomen.
Preventief onderhoud plegen we om installaties en machines bedrijfszeker te houden 
en het bestaande  prestatieniveau van de installatie ook voor de toekomst te kunnen blijven waarborgen. 
Bedrijfszekerheid en veiligheid vormen altijd de absolute uitgangspunten voor het preventief onderhoud 
dat we met zo min mogelijk logistieke en financiële kosten.
Periodiek preventief onderhoud:
In tegenstelling tot storingen en correctief onderhoud laat periodiek preventief onderhoud zich plannen. 
Daardoor is dit uitvoeringsproces vaak een kwestie van overleg. 
De ervaringsgegevens, gecombineerd met kennis en het resultaat van periodieke inspecties uit het verleden 
maken duidelijk wat er nodig is om de installatie gedurende lange tijd op niveau te laten functioneren. 
De noodzakelijke vervangingen en onderhoudswerkzaamheden kunnen zowel qua tijd als qua kosten zodanig verdeeld worden
dat er een aanvaardbare/acceptabele situatie ontstaat.
Kosten worden inzichtelijk, bedrijfsprocessen worden zeker gesteld. 
De organisatie kan dus letterlijk en figuurlijk rekenen op zijn installatie. 

Waarom sommige bedrijven niet aan preventief onderhoud toekomen:
Veel bedrijven worstelen ermee: het implementeren van preventief onderhoud komt maar niet van de grond. 
De plannen zijn er, er is commitment, maar er komt simpelweg veel te weinig van. 
Wat kunnen bedrijven doen om toch deze stap te kunnen zetten? 
Om dit te onderzoeken kijken we eerst naar de problemen die naar voren komen.

Storingen prioriteit
De prioriteit van een bedrijf is in eerste instantie dat de machinelijnen/machines altijd moeten draaien. 
Het bedrijf wil alle productiecapaciteit eruit halen en een moment stilstand betekend een inkomstenderving van talloze euro’s. 
Zo krijgen storingen altijd de voorrang op preventief onderhoud. 
Wanneer er een storing optreed is de monteur verantwoordelijk dat deze zo snel mogelijk wordt opgelost, hier wordt hij op afgerekend. 
Dit geldt ook wanneer hij net met een preventieve taak bezig is.

Man capaciteit berekend op storingen
Vanuit het verleden was er één duidelijke taak voor de technische dienst: storingen oplossen. 
Daar is in de loop van de tijd verandering in gekomen omdat men ging inzien dat preventief onderhoud zijn vruchten afwerpt. 
Ondanks dat dit wordt ondersteund van bovenaf is hier niet altijd rekening mee gehouden in de bezetting van de technische dienst. 
Bovendien maken machines tegenwoordig steeds meer draaiuren
zodat er steeds meer storingen optreden wat het gebrek aan tijd versterkt.

Niet zichtbaar
Preventief onderhoud is niet altijd zichtbaar.
Storingen betekenen een zichtbaar falen van de machine. 
Voor preventief onderhoud is dit anders.
De machine draait voor het preventief onderhoud net zo goed als na de werkzaamheden.
Bovendien kent preventief onderhoud een lange horizon: 
De resultaten zullen pas na verloop van tijd echt zichtbaar worden (minimaal een jaar). 
Zo zul je echt overtuigd moeten zijn van preventief onderhoud om deze periode goed vol te houden.

Niet sexy
Aangezien preventief onderhoud niet goed zichtbaar is,
zullen monteurs al snel geneigd zijn tot het uitvoeren van correctief onderhoud. 
Wanneer een storing optreed voelt de monteur zich belangrijk want hij zal het moeten oplossen, het bedrijf is in zijn handen. 
Dit versterkt het machts- en statusgevoel waar iedereen naar streeft volgens het 4e niveau van Maslow’s piramide. 
Bij preventief onderhoud is dit een heel ander verhaal. 
Het resultaat is niet zichtbar, niemand is dankbaar voor jouw werk 
en het is zelfs een worsteling met productie om een machine stil te krijgen.

Geen houvast
Dat preventief onderhoud niet zichtbaar is brengt nog een probleem met zich mee. 
Je hebt geen echt houvast, geen stok achter de deur
en je weet niet of en wanneer je het goed doet of niet. 
Het is een andere manier van denken en wanneer dit ontbreekt bij de mannen van de onderhoudsdienst,
zal er geen houvast zijn om preventief onderhoud uit te voeren.

Nu de grote vraag:
Wat kan een bedrijf doen om toch preventief onderhoud te implementeren?
Om preventief onderhoud in te voeren zullen grote stappen gezet moeten worden. 
Niet alleen in de organisatie, maar ook in cultuur aspecten. 
Zorg voor een goede basis en ondersteuning. 
De organisatie vraagt om een nieuw onderhoudsconcept zoals dit zo mooi wordt genoemd, 
en de nodige cultuurverandering vraagt tijd en begeleiding.

Onderhoudsconcept. 
Richt je organisatie van onderaf in op preventief onderhoud. 

Dit houdt een aantal dingen in:
- Takenpakket 
Maak onderscheid in het takenpakket van de monteurs. 
Preventief onderhoud kan er niet zo even bijkomen. 
Zorg dat een monteur één specifieke taak krijgt: Correctief of preventief. 
Zo zal tijd worden ingepland voor preventief, zullen werkzaamheden niet blijven liggen
en weet de monteur dat hij op preventief wordt afgerekend. 
Betrek ook operators bij het preventieve takenpakket. 
Laat hen inspecties uitvoeren zodat zij eigenaarschap voelen
en het de samenwerking tussen de TD en Productie versterkt.

- Bezetting
Hierbij is het van belang dat je voldoende mensen hebt om beide taken te kunnen vervullen. 
Preventief onderhoud vraagt zeker in het begin om meer mancapaciteit wanneer je het goed wilt doen. 
De extra kosten hiervoor haal je er wel uit door het verminderen van stilstanden. 
Eventueel kunnen de preventieve werkzaamheden worden uitgevoerd door een externe partij.

Onderhoudsplan
Om een handvat te bieden voor het uitvoeren van preventief onderhoud is een degelijk onderhoudsplan van groot belang. 
In dit plan staat precies wat wanneer en waar moet gebeuren, en kan bij wijze van spreken gewoon worden afgevinkt. 
Maak hierbij wel onderscheid in inspecties of daadwerkelijke uitvoertaken.

Onderhoudssysteem
Het onderhoudsplan en de planning hiervan mag niet te veel tijd kosten
en moet een soort van automatisme zijn. 
Zorg daarom voor software die dit kan leveren. 
Probeer de software in eerste instantie zo simpel mogelijk te houden:

-Het registreren van een onderhoudsplan gescheiden in Inspectief en preventief onderhoud
-Het plannen van de onderhoudstaken
-Het uitdraaien van werkzaamheden en checklisten
-Het registreren van storingen
-Terugkoppeling van Inspectief onderhoud.

Dashboards
Om resultaten van preventief onderhoud toch zichtbaar te krijgen 
en het onderhoudsplan continu te verbeteren is een dashboard zeer geschikt. 
Dit is een soort analyse van alle storingen en kosten in een bepaalde periode afgezet in een trendgrafiek. 
Zo krijg je inzicht in je grootste kostenposten en zal de invloed van preventief onderhoud zichtbaar worden in een dalende storingstrend.

Cultuur
Wanneer de inrichting van je onderhoudsconcept staat, ben je er nog niet. 
De medewerkers moeten overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van preventief onderhoud 
en hier bovendien de juiste kennis voor bezitten.
Betrek zodoende medewerkers al vanaf het begin bij het project zodat ze zich betrokken voelen 
en eigenaarschap ervaren.
Bovendien kunnen ze zo al wennen aan het idee.

Er zijn grofweg 5 groepen medewerkers te onderscheiden volgens het adoptie-model van Rogers:
1.Innovators (vernieuwers)
2.Early adopters (vroege adoptie)
3.Early majority (vroege meerderheid)
4.Late majority (late meerderheid)
5.Laggards (achterblijvers).

Kijk in welke groep iedere individuele medewerker zit en geef ieder de aandacht die hij nodig heeft om toch te veranderen. 
Vergeet daarbij de innovators niet, want ook zij hebben aandacht nodig ondanks dat ze wel gelijk willen aanpassen.
Geef de betrokken medewerkers een onderdeel waar zij individueel of als team verantwoordelijk voor zijn. 
Om de juiste kennis en motivatie te krijgen kan scholing niet ontbreken. 
Laat sommigen een cursus volgen van de belangrijkste onderdelen,
zoals preventief denken of over het onderhoudssoftware systeem.

voorbeelden van een checklist:

checklist07

checklist05