WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

Total Cleanout

Total Cleanout is één van de gereedschappen om werkplekken te optimaliseren

 Goed georganiseerde werkplekken vormen de basis voor goede werkprocessen. 
Er is echter vaak geen tijd om de werkplekken eens goed aan te pakken. 
Maar daar zit nu juist het probleem! Een slecht georganiseerde werkplek kost continu tijd en moeite. 
Dit kan ten koste gaan van de productkwaliteit en niet te vergeten: de veiligheid van de mensen die er werken.

Verspillingen wegnemen
 Lean Manufacturing richt zich op het wegnemen van verspillingen. 
Om dat duurzaam te realiseren, is een cultuurverandering in het hele bedrijf nodig. 
Daarom wordt vaak gestart met een 5S traject, gericht op mensen hun eigen werkplekken.

Seiri - seiton - seiso - seiketsu - shitsuke (zie artikel over 5S)

Dit zijn de oorspronkelijke Japanse benamingen van de 5S stappen. 
Deze vertalen we naar:
1. scheiden: geen overbodige spullen op de werkplek;
2. schikken: een plaats voor alles en alles op zijn plaats;
3. schoonmaken: door schoonmaken en -houden voorkomen van afwijkingen;
4. standaardiseren: resultaten van de eerste 3S’en samen borgen;
5. stimuleren: standhouden én blijven verbeteren door te stimuleren.

 Resultaten
 5S leidt tot veel resultaten, welke zich laten indelen in drie categorieën:
♦  De kwaliteit op uw werkplekken verhoogt
♦  Kosten en verspillingen op werkplekken verminderen
♦  De motivatie onder uw medewerkers verbetert

Een methode voor het initieren van de 1e,  2e, en 3e  S (scheiden-schikken- schoonmaken) 
is het houden van een Total cleanout.

Een team van operators, leidinggevenden, aangevuld met eventueel andere functionarissen, 
gaan op de werkplek alle onderdelen, spullen, materialen beoordelen.

Men kijkt naar: Is het nodig voor het werk of kan het weg?
Als het nodig is, is het op de juiste plaats of is er een betere plaats?
Als het nodig is, is het in de juiste (goede) technische staat.

Alle onderdelen, spullen en materialen worden voorzien van een gekleurde sticker. 
De kleur van de sticker geeft aan wat het advies is voor desbetreffend onderdeel.
Rood   =  kan weg
Geel    =  het is nodig maar moet op een andere plaats en/of moet worden hersteld.
Groen =  is goed en op de juiste plaats.

Op de sticker is plaats voor aanvullende adviezen.

Als het team alles heeft beoordeeld, maakt de leidinggevende van de werkplek met zijn personeel 
een inventarisatie van alle gestickerde onderdelen, spullen en materialen. 
De leidinggevende maakt een actielijst waarop de te nemen acties met prioriteit worden aangegeven.

Alle acties worden uitgevoerd, waarna een terugkoppeling aan het oorspronkelijke team wordt gegeven.

De cleanout wordt veelal als campagne uitgevoerd op afgebakende werkplekken.